Opiskelu ammattikorkeakoulussa | Opinto-opas

Opiskelu ammattikorkeakoulussa

Korkeakoulun toimintaa ohjaavat säädökset

Ammattikorkeakoulun toiminta perustuu ammattikorkeakoulua koskevaan lainsäädäntöön, opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksiin ja määräyksiin, Opetushallituksen ohjeisiin, ammattikorkeakoulun omiin sisäisiin sääntöihin, sekä ammattikorkeakoulujen välisiin yhteisiin sopimuksiin. Lakeihin, asetuksiin ja niihin tulleisiin muutoksiin voi tutustua Finlexin sivuilla.  Lainsäädäntöä yksityiskohtaisemmat, opiskelukäytäntöjä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tarkentavat yleiset ohjeet ja määräykset on esitelty tutkintosäännössä. Tutkintosääntö on asiakirja, johon jokaisen opiskelijan on hyvä tutustua. Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosääntö ja sitä täydentävät säännöt ja määräykset löytyvät SeAMKin intrasta.

Opiskeluoikeus

Opiskelijalla on oikeus suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä ja opetussuunnitelmassa määritetyllä tavalla. Opiskelijan opintosuunnitelma perustuu opintojen aloitusvuoden opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmat vahvistetaan lukuvuosittain, mistä voi aiheutua muutoksia opintojaksotarjontaan. Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä (VNA 1129/2014).

Tavoitteellinen suorittamisaika tarkoittaa suoritettavien opintojen laajuutta vastaavaa aikaa vuosina eli 210 opintopistettä vastaa 3,5 vuotta ja 240 opintopistettä 4 vuotta. Tutkinnon suorittamisen enimmäisaika on yhtä vuotta tavoitteellista suorittamisaikaa pidempi. Opiskelijan tulee osallistua opintojakson työmuotoihin siten, että opintojaksojen tavoitteet saavutetaan. Opintojakson alussa ilmoitetaan työskentely- ja suoritustavat sekä arviointi.

Opintojen arviointi

Opintojen arviointi on osa oppimis- ja opetusprosessia, jonka tarkoituksena on selvittää opintojen tavoitteiden saavuttamista. Arviointi tapahtuu suullisten tai kirjallisten kuulustelujen, harjoitustöiden tai muiden arviointimenetelmien avulla. Arviointiin sisältyy (opinnoista riippuen) tietojen ja taitojen arvioinnin lisäksi asenteiden sekä työskentelytapojen havainnointiin perustuva arviointi. Opintojaksot ja niihin kuuluvat opinnot arvioidaan niille opetussuunnitelmassa määritellyn arviointiasteikon mukaisesti eikä arviointiasteikkoa voi muuttaa.

Arvioinnissa käytetään pääsääntöisesti seuraavaa numeerista arviointiasteikkoa:

  • Kiitettävä K(5)
  • Hyvä H(4-3)
  • Tyydyttävä T(2-1)
  • Hylätty (0)

Tarvittaessa opinnot voidaan arvioida asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointi asteikolla 1 – 5

Opintojaksojen ja niihin kuuluvien opintojen arviointiasteikko 1 – 5 on laadittu alla olevan taulukon mukaisesti. Sitä käytetään myös arvioitaessa aiemmin hankittuun osaamiseen perustuvaa osaamista.

Hylätty (0) Tyydyttävä (1-2) Hyvä (3-4) Kiitettävä (5)
Tiedot Opiskelijalla ei ole osaamistavoitteiden mukaisia tietoja. Opiskelija osaa tavoitteiden mukaiset perusasiat ja osaa hyödyntää niitä työtehtävissä. Opiskelija hallitsee osaamistavoitteiden mukaiset tiedot ja osaa arvioida oppimaansa. Hän osaa analysoida opittujen asioiden välisiä yhteyksiä. Opiskelija hallitsee osaamistavoitteiden mukaiset tiedot syvällisesti ja laaja-alaisesti. Hän osaa perustella ja arvioida opintojakson sisältöön kuuluvia teorioita, keskeisiä käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita.
Taidot Opiskelijalla ei ole osaamistavoitteiden mukaisia taitoja. Opiskelija hallitsee osaamistavoitteiden mukaiset riittävät perustaidot ja pystyy selviytymään opintojakson alaan kuuluvista työtilanteista. Opiskelija hallitsee hyvin osaamistavoitteiden mukaiset taidot ja osaa toimia opintojakson alaan kuuluvissa työtehtävissä ja käyttää oppimaansa uusissa tilanteissa. Hänen toimintansa osoittaa kokonaisuuksien hallintaa. Opiskelija hallitsee osaamistavoitteiden mukaiset taidot erinomaisesti ja pystyy osoittamaan tilanteiden kriittistä arviointia, kykyä soveltaa ja löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa sekä kehittää toimintatapoja.
Asenteet Opiskelijalla on epärealistinen käsitys omasta osaamisestaan. Hänen toimintansa osoittaa kypsymättömyyttä ja pinnallista ajattelua. Opiskelija osoittaa mielenkiintoa aihealuetta kohtaan ja hänen toiminnassaan on yrittämisen halua. Opiskelija tiedostaa kehittymistarvetta omassa toiminnassaan ja havaitsee kehittämismahdollisuuksia työssään. Hän osoittaa toiminnassaan näkemyksellisyyttä ja analysointikykyä. Opiskelija on aloitteellinen ja hänellä on valmius soveltaa oppimaansa käytäntöön sekä kehittää omaa ja työyhteisönsä toimintaa. Opiskelija osoittaa sitoutuneisuutta alan kehittämiseen.

Arviointi asteikolla hyväksytty / hylätty

Jos arviointiasteikkona on hyväksytty/hylätty, hyväksytty suoritus merkitsee vähintään tyydyttävän tason osaamista.

Arviointien kirjaaminen

Opintojaksosta vastaava opettaja arvioi ja kirjaa opintosuorituksen tuloksen opintosuoritusrekisteriin kuukauden kuluessa suorituspäivästä. Kesä-, ja heinäkuun aikana suoritetut opinnot voidaan kuitenkin kirjata opintosuoritusrekisteriin vasta syyskuussa. Opinnon tai sen osan arviointipäivämääräksi kirjataan aina todellinen suorituspäivämäärä. Opiskelijan tulee palauttaa tehtävät sovitun aikataulun mukaisesti. Myöhästyminen voi vaikuttaa annettavaan arvosanaan.

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta häneen. Opintosuorituksia ja niiden arviointiperusteita säilytetään 12 kuukautta tulosten julkistamisesta. Opintosuorituksen arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen oikaisua ko. opettajalta ja edelleen tutkintolautakunnalta.

Tentteihin ilmoittautuminen

Opintojakson päätteeksi järjestettävä tentti ei edellytä erikseen ilmoittautumista. Poissaolo tentistä lasketaan suorituskerraksi, jonka opintojakson arvioinnista vastaava opettaja kirjaa opintosuoritusrekisteriin hylättynä. Opintojaksosta vastaava opettaja tiedottaa opintojakson uusimiskäytänteistä opintojakson aikana.

Opintosuoritusten arviointia ja arvioinnin oikaisemista koskevat tarkemmat ohjeistukset on kirjattu SeAMKin tutkintosääntöön.

Opintosuoritukset Pepistä

Opetushallintojärjestelmä Pepin opiskelijan työpöydän kautta opiskelija voi ilmoittautua opiskelijaksi, seurata opintojensa etenemistä sekä ilmoittautua opintojaksoille ja uusintatentteihin. Peppi-opiskelijan työpöydän kirjautumis- ja käyttöohjeet löydät Jelpparin Ohjeet -sivulta.

Opintojen koodit

Jokaisella Seinäjoen ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan kuuluvalla opinnolla on oma koodinsa. Koodeja voidaan tarvita esimerkiksi ilmoittauduttaessa opintojaksoille. Samannimisiä, mutta erikoodisia opintototeutuksia voi olla tarjolla useita. Itselleen tarkoitetun toteutuksen opiskelija löytää HOPSissa olevan opinnon koodin ja ryhmätunnuksensa perusteella.

Tutkinnon suorittaminen, valmistuminen ja todistukset

Seinäjoen ammattikorkeakoulu antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan tutkinnosta tutkintotodistuksen. Tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan, että opiskelija on suorittanut hyväksyttävästi kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot.

Opiskelija saa jättää sähköisen tutkintotodistushakemuksen, kun kaikki vaadittavat opinnot on suoritettu ja muut opintoihin kuuluvat velvollisuudet on täytetty. Hakemus on jätettävä voimassaolevana opiskeluoikeusaikana ja opiskelijan tulee olla läsnäolevaksi ilmoittautuneena kyseisellä lukukaudella. Tutkintotodistushakemuksen käsittelyaika on 30 vrk hakemuksen saapumisesta edellyttäen, että kaikki tutkintoon vaadittavat suoritukset on asianmukaisesti tehty ja rekisteröity. Tutkintotodistuksia ei toimiteta opiskelijalle heinäkuussa eikä vuodenvaihteessa viikoilla 52-1.

Tutkintotodistuksesta ja sen liitteistä käyvät ilmi opiskelijan suorittamat opinnot, niiden laajuudet ja arvosanat, kielitaito sekä kypsyysnäytteen kieli. Suomenkielisestä tutkinto-ohjelmasta valmistuvalle annetaan suomenkielinen tutkintotodistus ja käännös englanniksi. Vieraskielisestä tutkinto-ohjelmasta valmistuvalle annetaan samansisältöiset tutkintotodistukset sekä suomeksi että englanniksi. Suomenkieliseen tutkinto-ohjelmaan saapuneelle kaksoistutkinto-opiskelijalle annetaan samansisältöinen tutkintotodistus sekä suomeksi että englanniksi.

Tutkintotodistuksen englanninkielinen liite (Diploma Supplement) annetaan jokaiselle opiskelijalle. Diploma Supplement sisältää Suomen koulutusjärjestelmän kuvauksen sekä tutkintojen ja muun osaamisen viitekehykseen perustuvan tutkinnon tason kuvauksen, oman koulutusalan ja tutkinto-ohjelman kuvauksen. Englanninkielinen opintosuoritusrekisteriote kuuluu osana Diploma Supplementiin ja on sen liite.

Opiskelun aikana opiskelija voi tilata opintosuoritusotteen Pepistä tai tilata sen sähköpostitse SeAMKin opiskelijapalveluista, opiskelijapalvelut@seamk.fi.