Opiskelukäytänteet

Opiskelijalla on oikeus suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot asianomaisen tutkinto-ohjelman ja sen opetussuunnitelman sekä ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä määrättyjen perusteiden mukaisesti. Opiskelijan opintosuunnitelma perustuu pääsääntöisesti opintojen aloitusvuoden opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmat vahvistetaan lukuvuosittain, mistä voi aiheutua muutoksia opintojaksotarjontaan.

Tutkintosääntö

Ammattikorkeakoulun opintoihin, opiskeluun ja tutkintoihin liittyvät yleiset ohjeet ja määräykset on esitelty tutkintosäännössä. Tutkintosääntö on asiakirja, johon jokaisen opiskelijan on hyvä tutustua. Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosääntö löytyy SeAMKin intrasta kohdasta Opiskelu SeAMKissa.

Opiskeluoikeus

Kokopäiväopiskelijan on suoritettava opinnot viimeistään yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa. Ennen 1.8.2015 opintonsa aloittanut opiskelija voi tekemänsä poissaoloilmoituksen perusteella olla poissa yhteensä kahden lukuvuoden ajan. Tätä aikaa ei lasketa opintojen enimmäisaikaan. Tämän lisäksi hän voi ilmoittautua poissaolevaksi ammattikorkeakoululain mukaisilla perusteilla (ase- tai siviilipalvelus tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa) ilman, että opiskeluoikeusaika kuluu. Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi harjoittaa opintojaan eikä hänellä ole oikeutta opintotukeen.

Opiskeluoikeuden menettämisen osalta noudatetaan, mitä ammattikorkeakoululaissa on säädetty. Opiskelijan tulee osallistua opintojakson työmuotoihin siten, että opintojaksojen tavoitteet saavutetaan. Opintojakson alussa ilmoitetaan työskentely- ja suoritustavat sekä arviointi.

Tentteihin ilmoittautuminen

Opintojakson päätteeksi järjestettävä tentti ei edellytä erikseen ilmoittautumista, ellei toisin sovita.

Tarvittaessa järjestetään myös yleisiä tenttipäiviä ja/tai uusinta- ja korotustenttipäiviä, joista ilmoitetaan tarkemmin SeAMKin tenttiohjeistuksissa. Perusteeton poissaolo lasketaan suorituskerraksi.

Opintojen arviointi

Opintojen arviointi on osa oppimis- ja opetusprosessia, jonka tarkoituksena on selvittää opintojen tavoitteiden saavuttamista. Arviointi tapahtuu suullisten tai kirjallisten kuulustelujen, harjoitustöiden tai muiden arviointimenetelmien avulla. Arviointiin sisältyy (opinnoista riippuen) tietojen ja taitojen arvioinnin lisäksi asenteiden sekä työskentelytapojen havainnointiin perustuva arviointi.

Arvioinnissa käytetään pääsääntöisesti seuraavaa numeerista arviointiasteikkoa:

  • kiitettävä K(5)
  • hyvä H(4-3)
  • tyydyttävä T(2-1)
  • hylätty (0)

Tarvittaessa opinnot voidaan arvioida asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opintojen arviointia voidaan täsmentää rehtorin päätöksillä. Opintosuoritus arvioidaan ja tulos kirjataan opintosuoritusrekisteriin kuukauden kuluessa suorituksesta. Kesä-, heinä- ja elokuun aikana suoritetut opinnot voidaan kuitenkin kirjata opintosuoritusrekisteriin vasta syyskuussa.

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta häneen. Opintosuorituksia säilytetään vähintään kuusi kuukautta tulosten julkistamisesta. Opintosuorituksen arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen oikaisua ko. opettajalta ja edelleen tutkintolautakunnalta.

Opintosuoritukset Pepistä

Opetushallintojärjestelmä Pepin opiskelijan työpöydän kautta opiskelija voi ilmoittautua opiskelijaksi, seurata opintojensa etenemistä sekä ilmoittautua opintojaksoille. Peppi-opiskelijan työpöydän kirjautumis- ja käyttöohjeet löydät osoitteesta https://jelppari.epedu.fi/fi/Ohjeet > Peppi > Opiskelijoiden Peppi-ohjeet.

Opintojen koodit

Jokaisella Seinäjoen ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan kuuluvalla opinnolla on oma koodinsa. Koodeja voidaan tarvita esimerkiksi ilmoittauduttaessa opintojaksoille. Samannimisiä, mutta erikoodisia opintototeutuksia voi olla tarjolla useita. Itselleen tarkoitetun toteutuksen opiskelija löytää HOPSissa olevan opinnon koodin ja ryhmätunnuksensa perusteella.

Todistukset

Kun opiskelija on suorittanut kaikki vaaditut opinnot ja muut velvoitteet, voi hän jättää tutkintotodistushakemuksen sähköisesti intranetissä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan tutkinnosta tutkintotodistuksen. Tutkintotodistuksesta ja sen liitteistä käyvät ilmi opiskelijan suorittamat opinnot, niiden laajuudet ja arvosanat, kielitaito sekä kypsyysnäytteen kieli.

Suomenkielisestä tutkinto-ohjelmasta valmistuvalle annetaan suomenkielinen tutkintotodistus ja käännös englanniksi. Vieraskielisestä tutkinto-ohjelmasta valmistuvalle annetaan samansisältöiset tutkintotodistukset sekä suomeksi että englanniksi. Suomenkieliseen tutkinto-ohjelmaan saapuneelle kaksoistutkinto-opiskelijalle annetaan samansisältöinen tutkintotodistus sekä suomeksi että englanniksi.

Tutkintotodistuksen englanninkielinen liite (Diploma Supplement) annetaan jokaiselle opiskelijalle. Diploma Supplement sisältää Suomen koulutusjärjestelmän kuvauksen sekä tutkintojen ja muun osaamisen viitekehykseen perustuvan tutkinnon tason kuvauksen, oman koulutusalan ja tutkinto-ohjelman kuvauksen. Englanninkielinen opintosuoritusrekisteriote kuuluu osana Diploma Supplementiin ja on sen liite.

Opiskelun aikana opiskelija saa pyynnöstä virallisen opintosuoritusotteen

SeAMKin opiskelijapalveluista, opiskelijapalvelut@seamk.fi  maksutta kerran lukukaudessa.