Opiskelu ammattikorkeakoulussa

Korkeakoulun toimintaa ohjaavat säädökset

Ammattikorkeakoulun toiminta perustuu ammattikorkeakoulua koskevaan lainsäädäntöön, opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksiin ja määräyksiin, Opetushallituksen ohjeisiin, ammattikorkeakoulun omiin sisäisiin sääntöihin, sekä ammattikorkeakoulujen välisiin yhteisiin sopimuksiin. Lakeihin, asetuksiin ja niihin tulleisiin muutoksiin voi tutustua Finlexin sivuilla.  Lainsäädäntöä yksityiskohtaisemmat, opiskelukäytäntöjä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tarkentavat yleiset ohjeet ja määräykset on esitelty tutkintosäännössä. Tutkintosääntö on asiakirja, johon jokaisen opiskelijan on hyvä tutustua. Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosääntö ja sitä täydentävät säännöt ja määräykset löytyvät SeAMKin intrasta.

Opiskeluoikeus

Opiskelijalla on oikeus suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä ja opetussuunnitelmassa määritetyllä tavalla. Opiskelijan opintosuunnitelma perustuu opintojen aloitusvuoden opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmat vahvistetaan lukuvuosittain, mistä voi aiheutua muutoksia opintojaksotarjontaan. Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä (VNA 1129/2014).

Tavoitteellinen suorittamisaika tarkoittaa suoritettavien opintojen laajuutta vastaavaa aikaa vuosina eli 210 opintopistettä vastaa 3,5 vuotta ja 240 opintopistettä 4 vuotta. Tutkinnon suorittamisen enimmäisaika on yhtä vuotta tavoitteellista suorittamisaikaa pidempi. Opiskelijan tulee osallistua opintojakson työmuotoihin siten, että opintojaksojen tavoitteet saavutetaan. Opintojakson alussa ilmoitetaan työskentely- ja suoritustavat sekä arviointi.

Opintojen arviointi

Opintojen arviointi on osa oppimis- ja opetusprosessia, jonka tarkoituksena on selvittää opintojen tavoitteiden saavuttamista. Arviointi tapahtuu suullisten tai kirjallisten kuulustelujen, harjoitustöiden tai muiden arviointimenetelmien avulla. Arviointiin sisältyy (opinnoista riippuen) tietojen ja taitojen arvioinnin lisäksi asenteiden sekä työskentelytapojen havainnointiin perustuva arviointi.

Arvioinnissa käytetään pääsääntöisesti seuraavaa numeerista arviointiasteikkoa:

  • kiitettävä K(5)
  • hyvä H(4-3)
  • tyydyttävä T(2-1)
  • hylätty (0)

Tarvittaessa opinnot voidaan arvioida asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opintojaksosta vastaava opettaja arvioi ja kirjaa opintosuorituksen tuloksen opintosuoritusrekisteriin kuukauden kuluessa suorituspäivästä. Kesä-, heinä- ja elokuun aikana suoritetut opinnot voidaan kuitenkin kirjata opintosuoritusrekisteriin vasta syyskuussa. Opinnon tai sen osan arviointipäivämääräksi kirjataan aina todellinen suorituspäivämäärä. Opiskelijan tulee palauttaa tehtävät sovitun aikataulun mukaisesti. Myöhästyminen voi vaikuttaa annettavaan arvosanaan.

Opintojen arviointia voidaan täsmentää rehtorin päätöksillä. Opintosuoritus arvioidaan ja tulos kirjataan opintosuoritusrekisteriin kuukauden kuluessa suorituksesta. Kesä-, heinä- ja elokuun aikana suoritetut opinnot voidaan kuitenkin kirjata opintosuoritusrekisteriin vasta syyskuussa.

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta häneen. Opintosuorituksia säilytetään vähintään kuusi kuukautta tulosten julkistamisesta. Opintosuorituksen arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen oikaisua ko. opettajalta ja edelleen tutkintolautakunnalta.

Tentteihin ilmoittautuminen

Opintojakson päätteeksi järjestettävä tentti ei edellytä erikseen ilmoittautumista. Uusintatenteistä tiedotetaan SeAMKin intrassa. Poissaolo tentistä lasketaan suorituskerraksi, jonka opintojakson arvioinnista vastaava opettaja kirjaa opintosuoritusrekisteriin hylättynä. Uusintatentteihin ilmoittaudutaan rehtorin vahvistaman SeAMKin lukuvuosittaisen tenttiaikataulun mukaisesti.

Opintosuoritusten arviointia ja arvioinnin oikaisemista koskevat tarkemmat ohjeistukset on kirjattu SeAMKin tutkintosääntöön.

Opintosuoritukset Pepistä

Opetushallintojärjestelmä Pepin opiskelijan työpöydän kautta opiskelija voi ilmoittautua opiskelijaksi, seurata opintojensa etenemistä sekä ilmoittautua opintojaksoille ja uusintatentteihin. Peppi-opiskelijan työpöydän kirjautumis- ja käyttöohjeet löydät Jelpparin Ohjeet -sivulta.

Opintojen koodit

Jokaisella Seinäjoen ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan kuuluvalla opinnolla on oma koodinsa. Koodeja voidaan tarvita esimerkiksi ilmoittauduttaessa opintojaksoille. Samannimisiä, mutta erikoodisia opintototeutuksia voi olla tarjolla useita. Itselleen tarkoitetun toteutuksen opiskelija löytää HOPSissa olevan opinnon koodin ja ryhmätunnuksensa perusteella.

Todistukset

Kun opiskelija on suorittanut kaikki vaaditut opinnot ja muut velvoitteet, voi hän jättää tutkintotodistushakemuksen sähköisesti intranetissä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan tutkinnosta tutkintotodistuksen. Tutkintotodistuksesta ja sen liitteistä käyvät ilmi opiskelijan suorittamat opinnot, niiden laajuudet ja arvosanat, kielitaito sekä kypsyysnäytteen kieli.

Suomenkielisestä tutkinto-ohjelmasta valmistuvalle annetaan suomenkielinen tutkintotodistus ja käännös englanniksi. Vieraskielisestä tutkinto-ohjelmasta valmistuvalle annetaan samansisältöiset tutkintotodistukset sekä suomeksi että englanniksi. Suomenkieliseen tutkinto-ohjelmaan saapuneelle kaksoistutkinto-opiskelijalle annetaan samansisältöinen tutkintotodistus sekä suomeksi että englanniksi.

Tutkintotodistuksen englanninkielinen liite (Diploma Supplement) annetaan jokaiselle opiskelijalle. Diploma Supplement sisältää Suomen koulutusjärjestelmän kuvauksen sekä tutkintojen ja muun osaamisen viitekehykseen perustuvan tutkinnon tason kuvauksen, oman koulutusalan ja tutkinto-ohjelman kuvauksen. Englanninkielinen opintosuoritusrekisteriote kuuluu osana Diploma Supplementiin ja on sen liite.

Opiskelun aikana opiskelija voi tilata opintosuoritusotteen Pepistä tai tilata sen sähköpostitse SeAMKin opiskelijapalveluista, opiskelijapalvelut@seamk.fi.