Tutkimus- ja kehittämistoiminta | Opinto-opas

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on käytännöllistä ja soveltavaa. Työelämälähtöisissä hankkeissa sekä projektiopinnoissa pureudutaan aitoihin työelämän ongelmiin ja kehittämiskohteisiin. TKI tarjoaakin opiskelijalle mielekkään väylän lisätä työelämäntuntemustaan ja -osaamistaan. Tiimi- ja projektinhallintaosaamista tarvitaan kaikilla aloilla.

SeAMKin TKI-toiminta keskittyy valituille painoaloille, joita ovat:

  1. Kestävät ruokaratkaisut
  2. Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät
  3. Hyvinvointi ja luovuus sekä
  4. Yrittäjyys ja kasvu

TKI-toimintaa on kaikilla SeAMKin koulutusaloilla ja yksiköissä. Järviseudulla, Kauhavalla, Kuusiokunnissa, Kurikan sekä Suupohjan alueella tutkimus- ja kehittämistyötä vahvistaa maakuntakorkeakoulutoiminta.

TKI-toiminta näkyy opetuksessa mm. erilaisissa oppimisympäristöissä ja projektiopinnoissa. Esimerkiksi SeAMK Innovaatioviikolla kaikki toisen vuoden opiskelijat ratkovat monialaisissa tiimeissä yritysten ja organisaatioiden todellisia kehittämishaasteita. Kerran vuodessa toteutettavalla viikolla työskentelyn välineenä käytetään käyttäjälähtöistä design thinking -ongelmaratkaisumenetelmää. Myös projektiosaaminen on tärkeä työelämätaito, jota opiskelija tarvitsee oman ammattitaitonsa lisäksi. SeAMKin projektiosaajaopinnoissa (15 op) opiskelija perehtyy projektien toteuttamisen kokonaisuuteen ja oppii tuomaan siihen oman asiantuntemuksensa. Projektinhallintaa tarvitaan erityisesti asiakkaille tehtävissä toimitusprojekteissa, tuotekehitysprojekteissa tai muissa kehittämishankkeissa. Kilpailuetua haetaan organisaatioissa entistä enemmän projektiammattilaisten ja projektiosaamisen avulla.

Toiminnan ytimessä projektit

Oppimisympäristöjen lisäksi opiskelijat voivat osallistuvat TKI-toiminnan projekteihin opintokokonaisuuksien kautta. SeAMK osallistuu projekteihin soveltavan tutkimuksen asiantuntijana. Projekti on usein monen eri tahon yhdessä kokoama tutkimus- ja kehittämishanke. Olemme mukana myös kansainvälisissä projekteissa.

SeAMKin opiskelijoiden vuosittain tekemät opinnäytetyöt ovat myös merkittävä osa ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Ne ovat usein toimeksiantoja yrityksiltä ja yhteisöiltä tai osa laajempaa TKI-hanketta. Hankkeistetun opinnäytetyön kautta opiskelija saa vahvan tuntuman käytännön työelämään. Usein hanke myös avaa portin työpaikkaan. Myös SeAMKin TKI-hankkeet tarjoavat opiskelijoille opinnäytetyöaiheita. Opinnäytetyöaiheita on tarjolla intrassa Opinnäytetyöpörssissä.

Toteutamme myös yritysten ja muiden organisaatioiden tarpeista lähtevää maksullista henkilöstö- ja täydennyskoulutusta sekä asiantuntijapalveluita.

Opintojaksojen opettajat tiedottavat tarkemmin siitä TKI-toiminnasta, johon opiskelijat voivat osallistua. Lisätietoja meneillään olevista projekteista ja palveluista antavat myös yksiköiden tutkimus- ja kehittämispäälliköt.