Ammattikorkeakouluopinnot | Opinto-opas

Ammattikorkeakouluopintojen rakenne ja sisältö

Ammattikorkeakouluopinnot Suomen koulutusjärjestelmässä

Ammattikorkeakoulujärjestelmä pohjautuu Suomen kansallisiin ja alueellisiin koulutustarpeisiin. Ammattikorkeakoulut tarjoavat käytännönläheisen korkeakouluvaihtoehdon ja edustamiensa alojen korkeinta ammatillista opetusta. Opiskelija hankkii koulutuksensa aikana sekä työelämässä vaadittavat teoreettiset tiedot että asiantuntijalta edellytettävän käytännön ammattitaidon.

Opetus ammattikorkeakoulussa on tiedepohjaista, mutta käytännöllisesti suuntautunutta. Ammattikorkeakouluopiskelu muodostuu monipuolisista opetus- ja opiskelumenetelmistä, joissa kontaktiopiskelun määrä on totuttua pienempi ja opiskelijan vastuu omista opinnoista korostuu. Opiskelijakeskeisyys on tärkeä osa opintojen toteutusta. Osa opinnoista voi tapahtua verkossa. Tieto uusiutuu muuttuvassa ja kehittyvässä yhteiskunnassa nopeasti. Tästä syystä opiskelussa korostuvat erityisesti tiedonhankkimis- ja viestintätaidot sekä omien opiskelu- ja oppimistaitojen ylläpitäminen ja kehittäminen. On myös tärkeää, että ammattikorkeakoulun opiskelijat sisäistävät jo opiskeluaikanaan elinikäisen oppimisen asenteen.

Ammattikorkeakouluopintojen tavoitteena on kouluttaa oma-aloitteisia, luovia ja yhteistyökykyisiä sekä kansainvälisesti orientoituneita asiantuntijoita, jotka toimivat jatkuvasti muuttuvassa ja kehittyvässä yhteiskunnassa alansa suunnittelu-, kehittämis-, neuvonta-, koulutus- ja esimiestehtävissä sekä yrittäjinä.

Kansainvälisyys on yksi ammattikorkeakoulujen vahvuuksista ja osa tämän päivän työelämää. Opiskelija voi suorittaa SeAMKin ja sen ulkomaisten yhteistyökorkeakoulujen välillä tehtyihin sopimuksiin perustuen kaksoistutkinnon (double degree) liiketalouden ja tekniikan aloilla tai suorittaa vain osan opinnoistaan tai harjoittelustaan ulkomailla. Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan hyväksi kotimaiseen tutkintoon. Ammattikorkeakoulut tarjoavat myös kokonaan vieraskielisiä tutkinto-ohjelmia sekä yksittäisiä vieraskielisiä opintojaksoja. Ammattikorkeakouluissa opiskelee myös ulkomaisia opiskelijoita eri puolilta maailmaa.

Yhteistyö elinkeino-, työ- ja kulttuurielämän, erilaisten yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa on keskeinen osa ammattikorkeakoulun toimintaa. Harjoittelu, erilaiset projektit ja opinnäytetyö toteutetaan yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Monien opiskelijoiden mielestä harjoittelu on yksi parhaimmista ammattikorkeakouluopiskelun vaiheista. Harjoittelupaikka voi vaikuttaa merkittävästi omaan tulevaisuuteen ja siitä voi tulla ensimmäinen varsinainen työpaikka valmistumisen jälkeen.

SeAMKin työelämäläheisiä oppimisympäristöjä on esitelty tarkemmin Erilaiset oppimisympäristöt- sivulla.

Tutkintojen ja muun osaamisen viitekehys

Eurooppalainen tutkintojen ja osaamisen viitekehys (EQF)muodostuu kahdeksasta tasosta, jotka kattavat kaikki tutkinnot perustasosta edistyneeseen tasoon. EQF-tasojen määrittely perustuu oppimistulosten kuvailuun. EQF kuvaa oppijan tietoja, taitoja ja pätevyyttä riippumatta siitä, missä järjestelmässä tutkinto on suoritettu tai pätevyys hankittu. EQF sisältää yleissivistävän, ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen.

Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tarkoituksena on kytkeä yhteen eri maiden tutkintojärjestelmiä siten, että tutkintojen vertailtavuus ja ymmärrettävyys helpottuvat. Viitekehyksen päätavoitteina on edistää kansalaisten liikkuvuutta maiden välillä ja helpottaa elinikäistä oppimista. Tavoitteena on myös parantaa tutkintojen avoimuutta ja siirrettävyyttä sekä kokemuksen kautta hankittujen oppimistulosten tunnustamista osaksi opintoja.

Kansallinen viitekehys (NQF)on kuvaus Suomessa suoritettavista tutkinnoista ja korkeakoulutettujen erityispätevyyksistä. Tavoitteena on kuvata suomalaiset tutkinnot ja niiden edellyttämä osaaminen yhdenmukaisella, ymmärrettävällä ja vertailukelpoisella tavalla. Osaaminen kuvataan tietoina, taitoina ja pätevyyksinä, jotka toimivat tavoitteiden asettelun ja arvioinnin lähtökohtina.

Suomen kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä kaikki tutkinnot on sijoitettu jollekin kahdeksasta viitekehyksen vaativuustasosta. Ammattikorkeakoulututkinnot on sijoitettu tasolle 6 ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tasolle 7. Tasojen edellyttämä osaaminen on kansallisessa viitekehyksessä kuvattu seuraavasti:

 • NQF, Taso 6

  Ammattikorkeakoulututkinto ja alempi korkeakoulututkinto

  Hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen. Ymmärtää ammatillisten tehtäväalueiden ja/tai tieteenalojen kattavuuden ja rajat. Hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella ammatti-, tieteen- tai taiteenalalla monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi.

  Työskentelee itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä tai toimii yrittäjänä. Johtaa monimutkaisia ammatillisia toimia ja hankkeita. Kykenee päätöksentekoon ennakoimattomissa toimintaympäristöissä.  Vastaa oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä. Valmius jatkuvaan oppimiseen.

  Viestii hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Viestii ja on vuorovaikutuksessa toisella kotimaisella kielellä sekä kykenee kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen omalla alallaan ainakin yhdellä vieraalla kielellä.

 • NQF, taso 7

  Ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja ylempi korkeakoulututkinto

  Hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana. Ymmärtää alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti. Kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja.

  Kykenee työskentelemään itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja. Kykenee johtamaan asioita ja/tai ihmisiä. Kykenee arvioimaan yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa. Kykenee kartuttamaan oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaamaan muiden kehityksestä.

  Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Ammattikorkeakoulututkintojen kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia – yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Kompetenssit kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.

Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan. Ne on ilmaistu kunkin tutkinto-ohjelman yhteydessä.

Ammattikorkeakoulututkintojen yleiset kompetenssit

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry on julkaissut tammikuussa 2022 yleisten kompetenssien päivityksen, joka tullaan sisällyttämään SeAMKin lukuvuoden 2023-2024 opetussuunnitelmiin. Alla on kuvattuna Arene ry:n suositus ammattikorkeakoulututkintojen yhteisiksi kompetensseiksi  vuodelta 2010:

Yleiset kompetenssit Osaamisalueen kuvaus, AMK-tutkinto Osaamisalueen kuvaus, ylempi AMK-tutkinto
Oppimisen taidot Osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan Osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan.
Osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti. Osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista.
Kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta. Kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta.
Eettinen osaaminen Kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista. Kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista.
Osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä.
Osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään. Osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat.
Osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita. Osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä.
Osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita. Osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista.
Kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen. Kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.
Työyhteisöosaaminen Osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia. Osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia.
Osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta.
Osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä. Osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään.
Kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa. Osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia.
Osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa. Osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä.
Kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä. Kykenee toimimaan vaativissa siantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä.
Omaa valmiuksia yrittäjyyteen.
Innovaatio-osaaminen Kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen. Osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
Osaa työskennellä projekteissa. Osaa johtaa projekteja.
Osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä. Osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä.
Osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja. Osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa.
Kansainvälistymisosaaminen Omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon Kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä.
Kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön. Osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä.
Osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Osaa ennakoida kansainvälisyys-kehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan.

Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan seuraavia kaikille yhteisiä kompetensseja:

Osaamisalue Kuvaus
Yrittäjyysosaaminen Ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia.
Ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia.
Laadunhallintaosaaminen Opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät.
Opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset.

Ammattikorkeakouluopintojen rakenne

Ammattikorkeakouluopinnot järjestetään tutkinto-ohjelmina, joiden laajuus vaihtelee 210–240 opintopisteeseen ja suoritusaika 3,5 – 4 vuoteen tutkinto-ohjelmasta riippuen.

Tutkinto-ohjelma on opintokokonaisuus, joka suuntautuu johonkin työelämän ammatillista asiantuntemusta edellyttävään tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen. Tutkinto-ohjelmissa voi olla valittavana erilaisia painopistealueita.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot koostuvat perus- ja ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä.

Opinnot ja niihin kuuluva opetus järjestetään opintojaksoina. Opintojaksot ovat pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa määritellään kunkin opintojakson laajuus opintopisteinä, tavoitteet, sisältö sekä arviointikriteerit. Opintojakson toteutuksella, joka kuuluun opetussuunnitelmaan, määritellään opintojaksolla käytettävä kirjallisuus/opiskelumateriaali, oppimismenetelmät sekä mahdollisesti vaadittavat edeltävät opinnot. Opetussuunnitelmassa voidaan ilmaista myös opintojakson tuottamat TKI-opintopisteet.

Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1 600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.

 • Perusopinnot

  Perusopinnot antavat opiskelijalle yleiskuvan tutkinto-ohjelmasta ja sen tehtäväalueeseen liittyvästä ammattialasta. Teoreettisten valmiuksien kehittäminen, taloudellinen toiminta, ympäristön huomioonottaminen ja kansainvälisyys kuuluvat olennaisena osana perusopintoihin. Opinnoissa perehdytään myös opiskelumenetelmiin sekä kehitetään erityisesti kieli- ja viestintätaitoja. Perusopintojen laajuus vaihtelee koulutusaloittain, mutta kaikissa tutkinto-ohjelmissa on SeAMKin yhteisiä perusopintoja 20 op.

 • Ammattiopinnot

  Ammattiopinnoissa tutustutaan tutkinto-ohjelman ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin, teknisiin tai taiteellisiin perusteisiin. Ammattiopinnot luovat pohjaa opiskelijan itsenäiseen työskentelyyn tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä. Ammattiopinnot ovat joko pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia.

 • Vapaasti valittavat opinnot

  Vapaasti valittavat opinnot voi suorittaa joko Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tai muissa koti- tai ulkomaisissa korkeakouluissa. Vapaasti valittavien opintojen hyväksymisestä ja sisällyttämisestä tutkintoon päättää ammattikorkeakoulu. Ennen hakeutumista vapaasti valittaviin opintoihin, opiskelijan tulee sopia opintojen sisällyttämisestä tutkintoon oman tutkinto-ohjelman koulutuspäällikön kanssa. Katso vapaasti valittavien opintojen tarjonta Vapaasti valittavat opinnot-sivulta

 • Ammattitaitoa edistävä harjoittelu

  Harjoittelun tarkoituksena on, että opiskelija perehtyy oman ammattialansa tehtäviin, käytäntöihin ja kulttuureihin todellisessa työympäristössä, ja että hän oppii soveltamaan oppimaansa käytännössä. Harjoittelu on ohjattua ja se voi jakautua ajallisesti useaan osaan. Harjoittelu on pakollinen ja sen laajuus on lain mukaan vähintään 30 opintopistettä. Käytännössä harjoittelun laajuus on 30–90 opintopistettä tutkinto-ohjelmasta riippuen.  Harjoittelu voidaan suorittaa myös ulkomailla.

 • Opinnäytetyö

  Opintojen loppuvaiheeseen sijoittuvalla opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö voi olla esimerkiksi selvitys- tai tutkimustyö tai projektiluontoinen tuotekehitys- tai suunnittelutyö. Opinnäytetyö laaditaan kirjallisen raportin muotoon. Opinnäytetyön laajuus on pääsääntöisesti 15 opintopistettä. Opinnäytetyön loppuvaiheessa opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen, jossa hän osoittaa äidinkielen taitonsa ja perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan.

JOO-opinnot

SeAMK ja Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK) ovat tehneet sopimuksen joustavasta opiskeluoikeudesta (josta myöhemmin käytetään nimitystä JOO-opinnot). Sopimuksen mukaisesti SeAMKin ja VAMKin ammattikorkeakoulu- ja ylemmän ammattikorkeakoulututkintojen opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa opintoja toistensa opintotarjonnasta. Sopimus koskee myös vaihto-opiskelijoita.

Määräaikainen opiskeluoikeus voidaan myöntää läsnäolevalle opiskelijalle opintoihin, joita kotikorkeakoulu puoltaa. Opiskeluoikeus myönnetään ensisijaisesti sellaisiin opintoihin, joita ei SeAMKissa ole tarjolla ja jotka opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa täydentävinä tai korvaavina opintoina. Sopimus ei koske harjoitteluja tai opinnäytetöiden ohjaamista tai erikseen sovittavaa muuta opintoyhteistyötä. Joustavaa opiskeluoikeutta voi hakea sekä yksittäisiin opintojaksoihin että laajempiin kokonaisuuksiin.

Opintoja läpäisevät juonteet opetussuunnitelmissa

SeAMKin AMK-tutkintojen opetussuunnitelmissa on viisi opintoja läpäisevää osaamisjuonnetta. Niiden tarkoituksena on, että kaikissa opinnoissa (perusopinnot, ammattiopinnot, ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyö) olisi nähtävissä juonteiden mukaisen osaamisen kehittyminen läpi koulutuksen. Opetussuunnitelmissa tehdään näkyviksi seuraavat juonteet: tiedonhankinta, kansainvälisyys, yrittäjyys, kestävä kehitys ja uraohjaus. Juonteet on valittu perustuen SeAMKin selvityksiin ja tutkimuksiin, SeAMKin suunnitelmiin ja strategioihin sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.

 

 • Tiedonhankinta

  Tiedonhankinta-juonteen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen. Alakohtainen ja tarvelähtöinen tiedonhankinnan opiskelu sitouttaa opiskelijat ja osoittaa, miten hyvät tiedonhankintataidot säästävät aikaa, tehostavat opiskelua sekä lisäävät oppimisen laatua.

 • Kansainvälisyys

  Kansainvälisyys-juonteen kautta pyritään varmistamaan opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana. Kansainvälinen osaaminen edellyttää opiskelijan kokonaisvaltaista ammatillista ja persoonallista kasvua, jotta opiskelija saavuttaisi valmiudet opiskella, työskennellä ja elää kansainvälisessä ympäristössä.

 • Yrittäjyys

  Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa. Yrittäjyystietouden ja asennevalmiuksien lisäksi opinnoissa autetaan opiskelijaa myös niin halutessaan perustamaan yritys.

 • Kestävä kehitys

  Kestävä kehitys juonteena pyrkii siihen, että opiskelija tiedostaisi yhteiskuntavastuun ja ymmärtäisi kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona. Kestävää kehitystä tarkastellaan opetuksessa ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista.

 • Uraohjaus

  Uraohjaus juonteena tukee opiskelijan ammatillista kasvua ja auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Itsetuntemuksen lisäksi uraohjaukseen kuuluvia osa-alueita ovat työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö valintojen ja päätöksenteon merkityksen hahmottaminen. Uraohjausta tapahtuu monimuotoisesti läpi opintojen ja se antaa valmiuksia siirtyä työelämään sekä ohjaa kohti elinikäistä oppimista.

Tutkintojen tuottama kelpoisuus

Ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään, johon vaaditaan korkeakoulututkinto, korkeakoulussa suoritettu tutkinto, korkeakoulun loppututkinto tai alempi korkeakoulututkinto (A464/1998).

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkiseen virkaan alakohtaisesti saman kelpoisuuden kuin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa suoritettu maisteritasoinen tutkinto. Suomalaiset ammattikorkeakoulututkinnot vastaavat muissa Euroopan maissa vastaavissa korkeakouluissa suoritettuja tutkintoja.