Opiskelijan ohjaus- ja neuvontapalvelut | Opinto-opas

Opiskelijan ohjaus- ja neuvontapalvelut

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijoilleen ohjausta ja neuvontaa opiskelijan sekä koulutusalan tarpeet ja vaatimukset huomioiden. Opintojen ohjausta koordinoivat ohjauksen osa-alueesta riippuen opinto-ohjaajat, ryhmän ohjaajat, SeAMKin Kansainvälisen opetuksen palveluiden henkilökunta,  sekä harjoittelusta vastaavat opettajat. SeAMKissa on myös kaksi ammatillista erityisopettajaa. Itse ohjausprosessiin osallistuvat myös opettajat, opiskelijatutorit, opiskelijapalvelujen henkilöstö ja korkeakoulukirjaston henkilöstö. Opiskelijan ohjaaminen on koko henkilöstön asia.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijaa koulutuksen yleisten tavoitteiden saavuttamisessa, ammatilliseen suuntautumiseen liittyvissä yksilöllisissä valinnoissa ja urasuunnittelussa, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessissa, opintojen etenemisessä sekä myös mahdollisissa opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa. Ohjaus- ja neuvontapalveluja annetaan opiskelijan polun kaikissa vaiheissa niin ryhmille kuin opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita vastaavasti. Keskeisen tekijän ohjauksessa muodostaa opiskelijan oma aktiivisuus ja halu saada ohjausta.

Tarkemmat tiedot opintojen ohjauksen periaatteista ja menetelmistä löydät SeAMKin Intrasta.

Opintojen ohjauksesta vastaavat henkilöt

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)seamk.fi.

Osaamisen tunnustaminen (OT)

Oppimista ja osaamista voi syntyä mitä erilaisimmissa tilanteissa sekä muodollisen koulutuksen että arkioppimisen kautta tai työelämässä. Ratkaisevaa on osaaminen ja oppimisprosessin tulos, ei se tapa, miten ja missä osaaminen, tiedot ja taidot on hankittu.

Muodollinen ja virallinen koulutus (ns. formaali oppiminen) tapahtuu tavallisesti oppilaitoksissa ja oppiminen on oppimistavoitteiden, oppimiseen käytetyn ajan tai oppimiseen saatavan tuen osalta järjestelmällistä, ja siitä saa todistuksen (osoitettu osaaminen).

Muodollisen ja virallisen koulutuksen ohella tapahtuu myös epävirallista eli non-formaalia oppimista. Se on järjestelmällistä oppimistavoitteiden, oppimiseen käytetyn ajan tai oppimiseen saatavan tuen osalta. Epävirallinen oppiminen on oppijan näkökulmasta tarkoituksellista, ja siitä saa yleensä todistuksen. Suomessa tätä mahdollisuutta tarjoavat tyypillisesti vapaan sivistystyön organisaatiot ja työpaikkojen oma koulutus.

Arkioppimisella (in-formaali oppiminen) tarkoitetaan päivittäisissä työhön, perheeseen tai vapaa-aikaan liittyvissä toimissa oppimista. Arkioppiminen ei ole järjestelmällistä oppimistavoitteiden, oppimiseen käytetyn ajan tai oppimiseen saatavan tuen osalta, eikä siitä yleensä saa todistusta. Arkioppiminen voi olla tarkoituksellista, mutta useimmiten se on tahatonta tai sattumanvaraista.

Opiskelijalla on oikeus hakea aiemmin hankitun osaamisensa hyväksilukemista (tunnustamista), mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman ja sen opintojaksojen osaamistavoitteita. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen yleisiin periaatteisiin voi tutustua SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeissa ja saat tarvittaessa neuvoa opinto-ohjaajalta.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen liittyy kiinteästi opintojen henkilökohtaistamiseen. Henkilökohtaistamisen välineenä toimii henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jonka opiskelija laatii opintojen alussa. Suunnitelman lähtökohtana ovat tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma, sen osaamistavoitteet sekä opiskelijan omat kiinnostuksen kohteet. Tutkinto-ohjelmien ohjaushenkilöstö antaa ohjausta HOPSin teossa sekä osaamisen tunnistamisen liittyvissä asioissa. HOPSin hyväksyy koulutuspäällikkö tai muu tehtävään valtuutettu henkilö. Suunnitelmaa päivitetään henkilökohtaisten kehitys- ja ohjauskeskustelujen yhteydessä opintojen aikana.

Tarkemmat tiedot osaamisen tunnistamisen periaatteista ja menetelmistä löydät SeAMKin Intrasta.

Opiskelijatutortoiminta

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijatutorit ovat tehtäväänsä koulutettuja ylempien vuosikurssien opiskelijoita, jotka osallistuvat uusien opiskelijoiden ohjaamiseen erityisesti opintojen alkuvaiheessa. Opiskelijatutor toimii vertaisohjaajana, joka auttaa uutta opiskelijaa sopeutumaan ammattikorkeakoulumaailmaan ja opiskelupaikkakuntaan. Opiskelijatutoreilla on keskeinen rooli myös ammattikorkeakoulun markkinoinnissa ja erilaisissa ammattikorkeakouluopintoihin liittyvissä edustustehtävissä.

Opiskelijan työelämäneuvonta

Ammattikorkeakouluopiskelija rakentaa opiskeluaikanaan aktiivisesti suhteitaan työelämään. Erilaiset työympäristöt ja tehtävät tulevat tutuiksi käytännöllisissä projektiopinnoissa, työpaikkavierailuilla, harjoittelujaksoilla ja työelämään kytkettyjen seminaarien ja opinnäytetöiden kautta. Nämä kokemukset ja kontaktit viitoittavat tietä opiskelijan ammatillisille suuntautumisvalinnoille ja valmentavat häntä työelämää varten.

Opiskelijan tukena työelämäkontaktien rakentamisessa on tutkinto-ohjelmien työelämäneuvonnasta vastaava henkilökunta: opintojensa osana opiskelija saa tietoa erilaisista harjoittelupaikoista ja -mahdollisuuksista, suunnittelee ammatillista tulevaisuuttaan ja hahmottaa paikkaansa työmarkkinoilla. Tämän ohella hänellä on tukenaan internet-palveluita.Työelämäneuvonnan asioissa kannattaa kääntyä ensin harjoittelun ohjauksesta vastaavan henkilön, opinto-ohjaajan tai koulutuspäällikön puoleen.

Kansainvälisen opiskelun ohjaus

Kansainvälisen opiskelun ohjauksen tavoitteena on opiskelijan kokonaisvaltainen tukeminen hänen kansainvälisiin liikkuvuusjakosoihin liittyvissä opiskeluprosesseissaan, ammatillisessa kehittymisessään ja kansainväliseen opiskeluun liittyvässä elämäntilanteessaan.

Kansainvälisen opiskelun ohjaukseen sisältyy ulkomaille opiskelemaan ja harjoittelemaan lähtevien opiskelijoiden ohjaus, ammattikorkeakouluun saapuvien ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden ohjaus sekä kaikkien muidenkin opiskelijoiden ohjaaminen kansainvälistymisprosessissaan. Kansainvälisen opiskelun ohjaus ja neuvonta jakautuvat opiskelun sisällölliseen ohjaukseen, hakuprosesseissa ohjaamiseen ja avustamiseen, sosiaaliseen integroitumiseen sekä opiskelun tukitoimintoihin liittyvään ohjaukseen.

Kansainvälisissä asioissa ohjaa SeAMKin Kansainvälisen opetuksen palveluiden henkilökunta, yhteistyössä yksiköiden kontaktihenkilöiden, koulutuspäälliköiden, opintojaksojen opettajien ja opiskelijatutoreiden kanssa. Tietoa saa lisäksi erilaisista infotilaisuuksista sekä www-sivuilta, intranetistä, Facebookista, oppaista ja sähköpostin välityksellä.

SeAMKin Kansainvälisen opetuksen palveluiden yhteyshenkilöt:

Tiimin sähköposti: kv-toimisto(a)seamk.fi
(Suomesta) Lähtevät opiskelijavaihdot: outgoing(a)seamk.fi
(Suomeen) Saapuvat opiskelijavaihdot: incoming(a)seamk.fi

Marjo Arola
Kansainvälisyyspäällikkö, henkilöstövaihdot ja sopimukset
Kansainvälisen opetuksen palvelut
marjo.arola(a)seamk.fi

Maria Loukola
Koordinaattori, vaihtoon saapuvat opiskelijat
Kansainvälisen opetuksen palvelut
loukola(a)seamk.f

Tiina Välimäki
Koordinaattori, vaihtoon lähtevät opiskelijat
Kansainvälisen opetuksen palvelut
tiina.valimaki(a)seamk.fi