Esteetön korkeakouluopiskelu

Tietoja Seinäjoen Ammattikorkeakoulun opintojen esteettömyydestä ja esteettömyyskäytänteistä löytyy intrasta: Opiskelu SeAMKissa -> Hyvinvointipalvelut -> Esteettömyys opinnoissa.

Erilaiset oppimisvaikeudet pyritään huomioimaan opetuksessa mahdollisuuksien mukaan. Ota yhteyttä oman koulutusohjelmasi tai yksikkösi opinto-ohjaajaan, hän neuvoo sinua asiassa.

Lukivaikeudet kielten ja viestinnän opetuksessa

Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa pyritään ottamaan huomioon lukivaikeuksista kärsivät opiskelijat erityisesti kielten ja viestinnän opetuksessa. Mikäli opiskelijalla on diagnosoitu lukivaikeus, joka ilmenee yhdessä tai useammassa kielessä, suositellaan asiantuntijan lausunnon toimittamista yksikön opinto-ohjaajalle. Tällöin opiskelijalla on oikeus pyytää erityisjärjestelyjä erityisesti kielten ja viestinnän opintojaksojen tenttitilanteissa.

Mikäli lukivaikeutta ei ole virallisesti diagnosoitu, mutta opiskelijalla on mahdollisista lukivaikeuteen viittaavista syistä vaikeuksia selviytyä esim. normaaleista kielten ja viestinnän opintojaksojen tenttitilanteista, suositellaan osallistumista lukiseulaan, jonka perusteella opiskelija voidaan ohjata lukitestiin. Lukiseulasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä yksikkönsä opinto-ohjaajaan.

Lukivaikeudesta kärsivien opiskelijoiden opintojaksosuoritusten arvioinnissa pyritään arvioinnin lieventämisen sijaan helpottamaan tenttijärjestelyjä esim. seuraavin keinoin:

  • Järjestetään tarpeeksi aikaa suorittaa tentti (lisäaika).
  • Tarjotaan mahdollisuus tehdä tentti häiriöttömässä tilassa.
  • Annetaan mahdollisuus täydentää tenttiä suullisessa kokeessa (erityisesti vieraissa kielissä).
  • Mikäli opiskelija kokee kynällä kirjoittamisen liian hankalaksi/uuvuttavaksi, hänelle voidaan tarjota mahdollisuus tehdä tentti
    tietokoneella.

Soveltuvista koejärjestelyistä sovitaan opiskelijan ja opettajan kesken. Ollakseen oikeutettu tenttitilanteiden erityisjärjestelyihin opiskelijan pitää toimittaa oppilaitokseensa asiantuntijan lausunto lukivaikeudestansa. Asiantuntijalausunnoksi kelpaa esim. erityisopettajan tai neuropsykologin lausunto tai Seinäjoen Ammattikorkeakoulun amm. erityisopettajan lukisuositus.