Erilaiset oppimisympäristöt | Opinto-opas

Erilaiset oppimisympäristöt

SeAMKin työelämäläheiset oppimisympäristöt

SeAMKin oppimisympäristöissä kiinnitetään huomiota monipuolisiin oppimista edistäviin ja tukeviin tiloihin sekä toimintatapoihin. SeAMKilaisen pedagogiikan lähtökohtana on tutkiva ja kehittävä työskentely, joka mahdollistuu mahdollisimman autenttisissa oppimisympäristöissä. Työelämäläheisyys ja työelämän toimeksiantoihin perustuva projektioppiminen sen yhtenä muotona ovat keskeisiä tekijöitä oppimisympäristöjen rakentamisessa, samoin kuin oppimisympäristöjen monikanavaisuus ja monimuotoisuus. On tärkeää, että oppija voi toimia erilaisissa fyysisissä, virtuaalisissa ja työelämäläheisissä simulaatioympäristöissä.

Oppimisympäristöillä halutaan helpottaa soveltavan osaamisen rakentumista ja niiden tulee mahdollistaa sekä yksilölliset että yhteisölliset tavat ja kanavat oppia. Olennaista on, että oppimisympäristö mahdollistaa oppijan toimijuuden. SeAMKin oppimisympäristöissä korostuukin oppijalähtöisyys, oppiminen luokkahuoneen ulkopuolella sekä ajanmukaiset digipedagogiset ratkaisut. SeAMKilaisessa oppimisympäristössä otetaan huomioon yksilölliset oppimistavat ja eri tavoin oppijat. Lisäksi  oppimisympäristöissä mahdollistetaan yrittäjyyskasvatus sen eri muodoissa.

SeAMK Digital Factory ja teollisen internetin laboratorio sen osana muodostavat virtuaalisen oppimisympäristön, jossa suunnitellaan ja testataan erilaisia koneita, laitteita ja ohjelmia. Se opettaa digitaalisen valmistuksen ja teollisen internetin teknologioita.

Korkeatasoiset ja monipuoliset laboratoriot antavat opiskelijoiden tutkimus- ja harjoitustyöhön kaikki valmiudet, joita he tarvitsevat opiskelussaan sekä työelämään siirtymiseen. Tilat yhdistettynä monipuoliseen laitekantaan mahdollistavat opiskelun hyvin käytännönläheisesti. SeAMKissa on automaatiotekniikan laboratorioiden lisäksi kone- ja tuotantotekniikan, auto-ja työkonetekniikan, rakennustekniikan, maatalouden sekä bio- ja elintarviketekniikan laboratoriot.

Kulttuurialan studiotilat tarjoavat monipuoliset työkalut audiovisuaalisuudelle, esittämiselle, konseptoinnille sekä graafiselle muotoilulle ja tuotemuotoilulle.

Simulaatioympäristössä maatalous- ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat kehittää kokemuksiaan käytännön tilanteista. Niissä työelämässä vastaantulevia tilanteita ja ympäristöjä voidaan jäljitellä mahdollisimman todenperäisesti.

Virtuaaliyritystoiminnassa liiketalouden opiskelijat toimivat tiimeissä ja perustavat niille vuodeksi omia virtuaaliyrityksiä, jotka toimivat lähes kuin oikeat yritykset.

Projektioppimisympäristöissä opiskelijat soveltavat monialaista työelämäosaamistaan heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien aitojen työelämän toimeksiantojen kautta.

  • SeAMK Innovaatioviikolle osallistuvat kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Opiskelijat ratkovat monialaisessa opiskelijaryhmässä aitoa työelämän palvelumuotoilun toimeksiantoa Design Thinking –ajattelun pohjalta
  • Tekniikan Projektipajassa opiskelijat muodostavat tiimejä ja kehittävät teknistä osaamistaan ja projektitaitojaan
  • SeAMKPro-opinnoissa opiskelija voi jatkaa monialaisia viiden opintopisteen aitoja työelämäprojekteja

Prikka-opetusravintolassa opiskelijat valmistavat ja tarjoilevat ruoka-annoksia, ja pääsevät huolehtimaan kokonaisuuksista. Esimiehinä toimiessaan opiskelijat voivat johtaa muuta ryhmää sekä suunnitella ruokien teemoja.

Yrittäjävetoisella opetusmaatilalla Ilmajoella opiskelijat tutustuvat maatalouden tuotantoprosesseihin ja teknologiaan ja kehittävät osaamistaan kohti ja maatalousalan ammattilaisuutta.

Ongelmaperustainen oppiminen (PBL, Problem Based Learning) fysioterapiakoulutuksessa tarjoaa työelämäläheisen lähestymistavan koko koulutuksen ajan. Sosiaali- ja terveysalan Living Lab –toiminta tarjoaa myös uusia kanavia opiskelun työelämäläheisyydelle. Opinnollistaminen on kaikilla aloilla opiskelumenetelmä, jonka avulla opiskelija voi hyödyntää työssä käymistään ja harrastustoimintaansa osaamisensa kehittämisessä.

SeAMK Business Hubissa opiskelija voi kehitellä yritysideoitaan opintojensa aikana ja SeAMKin opiskelijoille ja henkilökunnalle tarkoitettu SeAMK Osuuskunta on perustettu 2020.

Kirjastopalvelut

Opinnoissasi tarvitset ammatillista, tutkittua ja luotettavaa tietoa. SeAMKin opiskelijana löydät sitä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastosta sekä painettuina että elektronisina kirjoina ja lehtinä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto sijaitsee Kampustalon B-osassa. Kirjaston aukioloajat ja yhteystiedot löydät kirjaston verkkosivuilta.

Opiskelutehtävissä kannattaa käyttää monipuolisesti kirjoja, lehtiä ja verkkoaineistoja. Kirjastosta löydät opiskelussa tarvitsemasi kurssikirjat, tutkimukset ja muut opiskelumateriaalit. Kirjaston SeAMK-Finna-verkkopalvelulla voit etsiä kirjastoaineistoja, tehdä varauksia ja uusia lainoja.

Kirjastoon hankitaan aineistoja myös elektronisessa muodossa. E-kirjoja ja e-lehtiä voit lukea ammattikorkeakoulun verkossa olevilta tietokoneilta ja kotikoneella etäkäyttöpalvelun avulla. Jos opiskelet kotona tai etänä, kirjaston tarjoamat e-aineistot ovat suuri etu. E-aineistot löytyvät kätevästi kirjaston verkkosivuilta.

Kirjaston informaatikot vastaavat opintoihisi sisältyvästä tiedonhankinnan opetuksesta. Osallistu opetukseen ja sovella oppimaasi opiskelutehtävissä! Kirjastosta saa aina ohjausta ja neuvontaa. Laajemmissa tiedonhakutehtävissä voit käyttää ilmaista Varaa informaatikko –palvelua.

Kirjasto on oppijan olohuone. Kun tarvitset rauhallista lukupaikkaa tai työtilaa ryhmätöiden tekemiseen, tule kirjastoon.

Käytä näitä: