Harjoittelu ja työelämä | Opinto-opas

Harjoittelu ja työelämä

Ammattikorkeakouluopintojen tavoitteena on tuoda työn ja ammattien maailma osaksi opiskelijan opintopolkua. Opintojen työelämäläheisyys toteutuu monella tasolla esimerkiksi työelämän asiantuntijakouluttajien, projektiopintojen, työpaikkavierailujen sekä työelämään kytkettyjen seminaarien ja opinnäytetöiden välityksellä.

Konkreettisimmillaan työelämään tutustuminen toteutuu pakollisissa AMK-harjoitteluissa, joita tutkinto-ohjelmasta riippuen sisältyy opintoihin yksi koko kevään tai syksyn kestävä periodi tai useampia lyhyempiä jaksoja. Harjoitteluja voidaan tehdä myös kesäisin. Harjoittelun laajuus on 30-90 opintopistettä tutkinto-ohjelmasta riippuen. Sosiaali- ja terveysalalla harjoittelun osuus tutkinto-ohjelman opinnoista on merkittävä. Eri harjoittelujen tavoitteet, sisältö ja arviointi on esitelty tarkemmin kunkin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa.

AMK-harjoittelu on suunnitelmallinen ja ohjattu opiskelujakso, jonka ympäristönä on alan oikea työympäristö. Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy työkäytäntöihin ja -ympäristöihin sekä ammatilliseen vuorovaikutukseen ja asiakasvuorovaikutukseen käytännönläheisesti ohjaajiensa avustuksella. Usein harjoitteluun kytketään myös opinnot päättävä opinnäytetyö, joka saattaa toimia välineenä ensimmäisen työpaikan löytymiseen.

Opiskelija etsii harjoittelupaikan yleensä omatoimisesti ohjaajan avustuksella lukuun ottamatta sosiaali- ja terveysalan sekä maatalousalan paikkoja, joissa AMK-yksikkö pääsääntöisesti välittää harjoittelupaikat. Kaikilla aloilla opiskelijoita tuetaan löytämään ja valitsemaan oman suuntautumisensa ja mielenkiintonsa mukainen harjoittelupaikka – mahdollisuuksien rajoissa. Harjoittelu on tärkeä osa opiskelua: opiskelijan kannattaa olla aktiivinen harjoittelujakson suunnittelussa ja oikean paikan valinnassa!

Tietoa harjoittelusta saa harjoittelujaksojen opettajilta, opinto-ohjaajilta ja koulutuspäälliköiltä.