Kansainvälisyys opiskelussa | Opinto-opas

Kansainvälisyys opiskelussa

Kansainvälisyys opetussuunnitelmassa

Kansainvälisyys kuuluu korkeakouluopintoihin ja jokaisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan. Opiskelun aikana perehdytään siihen, millaisia haasteita kansainvälistyminen tuo eri alojen asiantuntijoille sekä miten kansainvälisyyttä voidaan hyödyntää oman alan ja alueen kehityksessä. Opintojen aikana opiskelija omaksuu työelämän edellyttämät kansainvälisen toiminnan valmiudet, joita tarvitaan työskenneltäessä ulkomailla tai kansainvälisissä projekteissa, mutta myös työskenneltäessä kotimaassa. Kielitaidon ja kulttuuriosaamisen lisäksi korkeakoulusta valmistuva opiskelija tarvitsee valmiuksia uusimman tutkitun tiedon ja verkostojen hyödyntämiseen, laaja-alaista näkemystä ja tietoutta yhteiskunnan eri sektoreilta sekä innovatiivisuutta, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja herkkyyttä kohdata erilaisia tilanteita ja eri kulttuureista tulevia ihmisiä.

Vieraskielinen opetus

Vieraskielistä opetusta on tarjolla vuosittain lähes 1200 opintopisteen verran. Opintoja voivat suorittaa SeAMKin kaikki opiskelijat, sekä suomalaiset että ulkomaiset tutkinto-opiskelijat ja myös lyhyemmällä liikkuvuusjaksolla olevat opiskelijat. Degree Programme in International Business, Degree Programme in Automation Engineering ja Degree Programme in Nursing ovat kokonaan englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia. Myös liiketalouden ylempään amk-tutkintoon johtava Master’s Degree Programme in International Business Management toteutetaan englanniksi. Tämän lisäksi on tarjolla useita lukukauden tai lukuvuoden mittaisia vaihto-opiskelijaohjelmia. Myös vieraskielisiä luennoitsijoita ja opiskelumateriaalia hyödynnetään eri opintojaksoilla.

Kaksoistutkintoon johtavien ohjelmien tarjonta lisääntyy vuosittain. Kaksoistutkintoon johtavia yhteistyösopimuksia on yhteensä 17. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa toinen tutkinto ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa liiketalouden, International Business – ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmissa.

Vieraan kielen ja kulttuurin opintoja on tarjolla laaja valikoima. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sisältyy pakollisena molempien kotimaisten kielten ja yhden tai kahden vieraan kielen opiskelua. Kieliä on mahdollista opiskella myös vapaasti valittavina opintoina tavoitteena kielitaidon syventäminen tai uuden kielen ja kulttuurin opiskelu. Ulkomaisille opiskelijoille tarjotaan suomen kielen ja kulttuurin opintoja ympäri lukuvuoden, toisinaan myös mahdollisesti yhteistyössä muiden suomen kielen opetusta tarjoavien koulutusorganisaatioiden kanssa.

Kotikansainvälisyys osana tutkinto-opintoja

Kotikansainvälisyydellä tarkoitetaan kansainvälisyyden kokemista ja oppimista omassa kotikorkeakoulussa. Kotikansainvälisyyttä ovat kielten ja kulttuuriosaamisen opiskelu sekä ammattiaineiden opiskelu englanniksi. Sitä ovat myös mm. toimiminen tutorina ulkomaisille kanssaopiskelijoille, osallistuminen erilaisiin kansainvälisiin projekteihin työstämällä esimerkiksi määriteltyä projektin osa-aluetta opintojaksoon liittyvän tehtävän muodossa tai työskenteleminen  avustajana kansainvälisissä seminaareissa ja konferensseissa. Mahdollisuuksia kansainväliseen kokemukseen ja vuorovaikutukseen SeAMKin opiskelijoille tarjoavat myös lukuisat ulkomaiset opiskelijat ja opettajat, jotka työskelevät tai opiskelevat SeAMKin kampuksella.

Liikkuvuus

Jokaisella SeAMKin tutkinto-opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää kansainvälinen liikkuvuusjakso osaksi tutkinto-opintojaan. SeAMKilla on yhteistyökorkeakouluja yli 50 maassa: Euroopassa noin 160 sekä Aasiassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Venäjällä ja Afrikassa yhteensä noin 40. Laaja yhteistyöverkosto mahdollistaa useita erilaisia vaihtoehtoja ulkomaiselle liikkuvuuskokemukselle.

Opiskelijoita kannustetaan lähtemään ns. pitkään vaihtoon eli vähintään lukukauden mittaiseen opiskeluvaihtoon tai vähintään kaksi kuukautta kestävälle ulkomaiselle harjoittelujaksolle tai osallistumaan viikon-parin mittaisille kansainvälisille intensiivijaksoille. Opiskelijoista noin joka viides lähtee pidempikestoiselle (3-12kk) ulkomaanjaksolle tutkinto-opintojensa aikana. Lisäksi lyhyemmille intensiivikursseille ja opintomatkoille lähtee yli 200 opiskelijaa vuosittain.

Vuosittain SeAMKissa opiskelee vajaat 300 ulkomaista vaihto-opiskelijaa. Ulkomaisille opiskelijoille on tarjolla opintojen ohella orientoivia opintoja ja sosiaalista ohjelmaa koko lukuvuoden ajan. SeAMKin tutor-opiskelijat ja opiskelijakunta SAMO ovat aktiivisesti järjestelyissä mukana, mikä on osa ns. “kotikansainvälistymistä”. Vaihto-opiskelijaohjelmista löytyy tarkempaa tietoa SeAMKin englanninkielisiltä www-sivuilta.

Liikkuvuusjaksoja tuetaan erilaisin liikkuvuusapurahoin. Lisäksi Kelan opintorahaa, asumislisää ja korotettua opintolainaa on mahdollista saada myös ulkomaanjakson ajalle. Ammattikorkeakoulun vakuutusten lisäksi opiskelija tarvitsee myös oman matkavakuutuksen sekä mahdollisesti muitakin vakuutuksia ulkomailla suoritettavien opintojen ajalle. Ulkomaan opintotuen ja eurooppalaisen sairaanhoitokortin anomisen sekä sosiaaliturvan tarkistamisen voi tehdä KELAn verkkosivuilla. Ennen matkaa tulee tarvittaessa (kohdemaasta riippuen) laatia myös rokotussuunnitelma terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa. Tarkempaa tietoa käytännön järjestelyistä opiskelija saa SeAMKin Kansainvälisen liikkuvuuden palveluiden tiimiltä sekä intranetistä ja Moodlesta.

Kansainväliset hankkeet ja tapahtumat

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on mukana useissa kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämishankkeessa vuosittain. TKI-hankkeet tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuksia tehdä erilaisia harjoitus- ja projektitöitä ja kirjoittaa opinnäytetöitään osana hankkeita. Lisäksi kansainvälisten tapahtumien järjestäminen tukee osaltaan SeAMKin opiskelijoiden ja henkilökunnan ammatillista kasvua ja urakehitystä. Opiskelijat voivat työskennellä assistentteina erilaisissa SeAMKin ja yhteistyökumppaneiden kansainvälisissä tapahtumissa.

Ohjaus, neuvonta ja tiedottaminen kansainvälisissä asioissa

Kansainvälisissä asioissa ohjaavat ja neuvovat Kansainvälisen liikkuvuuden palveluiden koordinaattorit yhteistyössä yksiköiden opinto-ohjaajien, koulutuspäälliköiden ja opintojaksojen opettajien kanssa. Tietoa saa lisäksi infotilaisuuksista sekä www-sivuilta, intranetistä, Facebookista, oppaista ja sähköpostin välityksellä.

SeAMKin Kansainvälisen liikkuvuuden palveluiden tiimi:

Tiimin sähköposti: kv-toimisto(a)seamk.fi
(Suomesta) Lähtevät opiskelijavaihdot: outgoing(a)seamk.fi
(Suomeen) Saapuvat opiskelijavaihdot: incoming(a)seamk.fi

Marjo Arola
Tiimiesimies, henkilöstövaihdot ja sopimukset
Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut
marjo.arola(a)seamk.fi

Tiina Ojanperä
Koordinaattori, vaihtoon saapuvat opiskelijat
Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut
tiina.ojanpera(a)seamk.fi

Tiina Välimäki
Koordinaattori, vaihtoon lähtevät opiskelijat
Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut
tiina.valimaki(a)seamk.fi