Kansainvälisyys opiskelussa

Kansainvälisyys opetussuunnitelmassa

Kansainvälisyys kuuluu korkeakouluopintoihin ja jokaisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan. Opiskelun aikana perehdytään siihen, millaisia haasteita kansainvälistyminen tuo eri alojen asiantuntijoille sekä miten kansainvälisyyttä voidaan hyödyntää oman alan ja alueen kehityksessä. Koulutuksen aikana opiskelija omaksuu työelämän edellyttämät kansainvälisen toiminnan valmiudet, joita tarvitaan työskenneltäessä ulkomailla tai kansainvälisissä projekteissa, mutta myös työskenneltäessä kotimaassa. Kielitaidon ja kulttuuriosaamisen lisäksi korkeakoulusta valmistuva opiskelija tarvitsee valmiuksia uusimman tutkitun tiedon ja verkostojen hyödyntämiseen, laaja-alaista näkemystä ja tietoutta yhteiskunnan eri sektoreilta sekä innovatiivisuutta, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja herkkyyttä kohdata erilaisia tilanteita ja eri kulttuureista tulevia ihmisiä.

Vieraskielinen koulutus

Vieraskielistä koulutusta on tarjolla vuosittain lähes 1200 opintopisteen verran. Opintoja voivat suorittaa SeAMKin kaikki opiskelijat, sekä suomalaiset että ulkomaiset tutkinto-opiskelijat ja myös lyhyemmällä liikkuvuusjaksolla olevat opiskelijat. Degree Programme in International Business ja Degree Programme in Nursing ovat kokonaan englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia. Myös liiketalouden ylempään amk-tutkintoon johtava Master’s Degree Programme in International Business Management toteutetaan englanniksi. Tämän lisäksi on tarjolla useita lukukauden tai lukuvuoden mittaisia vaihto-opiskelijaohjelmia. Myös vieraskielisiä luennoitsijoita ja opiskelumateriaalia hyödynnetään.

Kaksoistutkintoon johtavien ohjelmien tarjonta lisääntyy vuosittain. Kaksoistutkintoon johtavia yhteistyösopimuksia on yhteensä 17. Liiketalouden sekä tekniikan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa toinen tutkinto ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa.

Vieraan kielen ja kulttuurin opintoja on tarjolla laaja valikoima. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sisältyy pakollisena molempien kotimaisten kielten ja yhden tai kahden vieraan kielen opiskelua. Kieliä on mahdollista opiskella myös vapaasti valittavina opintoina tavoitteena kielitaidon syventäminen tai uuden kielen ja kulttuurin opiskelu. Ulkomaisille opiskelijoille tarjotaan suomen kielen ja kulttuurin opintoja ympäri lukuvuoden, toisinaan myös mahdollisesti yhteistyössä muiden suomen kielen opetusta tarjoavien koulutusorganisaatioiden kanssa.

Liikkuvuus

Verkostoituminen kansainvälisesti on kansainvälisen toiminnan edellytys. SeAMKilla on yhteistyökorkeakouluja yli 50 maassa: Euroopassa noin 160 sekä Aasiassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Venäjällä, Australiassa ja Afrikassa yhteensä noin 40.

Ulkomaan opiskelu- ja/tai harjoittelujaksoon on mahdollisuus kaikilla SeAMKin opiskelijoilla. Erilaiset ohjelmat (Erasmus+, FIRST, Kiina-ohjelma ym.) ja yhteistyöverkostot antavat opiskelijoille mahdollisuuksia lähteä ulkomaille opiskelemaan tai harjoittelemaan. Tätä tuetaan myös erilaisin apurahoin.

Opiskelijoita kannustetaan lähtemään ns. pitkään vaihtoon eli vähintään lukukauden mittaiseen opiskeluvaihtoon tai vähintään kaksi kuukautta kestävälle ulkomaiselle harjoittelujaksolle tai osallistumaan viikon-parin mittaisille kansainvälisille intensiivijaksoille. Opiskelijoista noin joka viides lähtee pidempikestoiselle (3-12kk) ulkomaanjaksolle tutkinto-opintojensa aikana. Lisäksi lyhyemmille intensiivikursseille ja opintomatkoille lähtee yli 200 opiskelijaa vuosittain.

Vuosittain SeAMKissa opiskelee vajaat 300 ulkomaista vaihto-opiskelijaa. Ulkomaisille opiskelijoille on tarjolla opintojen ohella orientoivia opintoja ja sosiaalista ohjelmaa koko lukuvuoden ajan. SeAMKin tutor-opiskelijat ja opiskelijakunta SAMO ovat aktiivisesti järjestelyissä mukana, mikä on osa ns. “kotikansainvälistymistä”. Vaihto-opiskelijaohjelmista löytyy tarkempaa tietoa SeAMKin englanninkielisiltä www-sivuilta.

Kelan opintorahaa, asumislisää ja korotettua opintolainaa on mahdollista saada myös ulkomaanjakson ajalle. Ammattikorkeakoulun vakuutusten lisäksi opiskelija tarvitsee myös oman matkavakuutuksen sekä mahdollisesti muitakin vakuutuksia ulkomailla suoritettavien opintojen ajalle. Ulkomaan opintotuen ja eurooppalaisen sairaanhoitokortin anomisen sekä sosiaaliturvan tarkistamisen voi tehdä KELAn verkkosivuilla. Ennen matkaa tulee tarvittaessa (kohdemaasta riippuen) laatia myös rokotussuunnitelma terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa. Tarkempaa tietoa käytännön järjestelyistä opiskelija saa SeAMKin Kansainvälisen liikkuvuuden palveluiden tiimiltä sekä intranetistä ja Moodlesta.

Kansainväliset hankkeet ja kansainväliset konferenssit

Kansainvälisten konferenssien ja seminaarien isännöinti tukee osaltaan SeAMKin opiskelijoiden ja henkilökunnan ammatillista kasvua ja urakehitystä. Opiskelijat voivat työskennellä erilaisissa SeAMKin ja yhteistyökumppaneiden kansainvälisissä tapahtumissa.

Ohjaus, neuvonta ja tiedottaminen kansainvälisissä asioissa

Kansainvälisissä asioissa ohjaavat ja neuvovat kv-asioista vastaavat henkilöt kansainvälisen liikkuvuuden palveluissa, yhteistyössä yksiköiden kontaktihenkilöiden, koulutuspäälliköiden, opintojaksojen opettajien ja opiskelijatutoreiden kanssa. Tietoa saa lisäksi AMKin infotilaisuuksista sekä www-sivuilta, intranetistä, Facebookista, oppaista ja sähköpostin välityksellä.

SeAMKin Kansainvälisen liikkuvuuden palveluiden tiimi:

Tiimin sähköposti: kv-toimisto(a)seamk.fi
(Suomesta) Lähtevät opiskelijavaihdot: outgoing(a)seamk.fi
(Suomeen) Saapuvat opiskelijavaihdot: incoming(a)seamk.fi

Marjo Arola
Tiimiesimies, henkilöstövaihdot ja sopimukset
Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut
marjo.arola(a)seamk.fi

Maria Loukola
Koordinaattori, Euroopan ulkopuoliset opiskelijavaihdot
Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut
maria.loukola(a)seamk.fi

Tiina Välimäki
Koordinaattori, opiskelijavaihdot Suomesta Eurooppaan
Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut
tiina.valimaki(a)seamk.fi

Tiina Ojanperä
Koordinaattori, opiskelijavaihdot Euroopasta Suomeen
Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut
tiina.ojanpera(a)seamk.fi