Yrittäjyys opinnoissa | Opinto-opas

Yrittäjyys opinnoissa

Yrittäjähenkisyys on osa SeAMKin visiota. Tavoitteemme on, että SeAMKista valmistunut opiskelija on yrittäjähenkinen ja kykenee myös luomaan ja kehittämään uutta kannattavaa ja menestyvää liiketoimintaa.

Opinnoissa yrittäjyyden teema näkyy sisältöinä ja oppimismenetelminä, joilla edistetään opiskelijan tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksia yrittäjähenkisyyteen ja yrittäjyyteen.

Yrittäjähenkisyys tarkoittaa avoimuutta uusille mahdollisuuksille, luovaa otetta ongelmanratkaisuun ja intoa ottaa vastuuta. Yrittäjähenkisyyttä kehitetään erityisesti luovuutta, innovatiivisuutta sekä visiointi- ja riskinottokykyä edistävillä pedagogisilla käytännöillä kaikissa tutkinto-ohjelmissa.

Yrittäjyyteen liittyviä tietojen ja taitojen opiskeluun eri ohjelmat tarjoavat erilaisia sisältöjä. Kaikki SeAMKin opiskelijat suorittavat 5 op laajuiset yhteiset Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen perusopinnot, joista 3 op on Yrittäjyyden perusteet ja 2 op suoritetaan ensimmäisen vuoden opiskelijoille suunnatun Innovaatioviikon aikana. Tuolloin opitaan Design Thinking –ajattelua monialaisissa työelämäprojekteissa. Laajempia pedagogisia ratkaisuja ja oppimisympäristöjä eri yksiköissä ovat esim. virtuaaliyritystoiminta, Projektipaja ja työelämälähtöinen projektioppiminen ja koko korkeakoululle yhteinen SeAMKPro.

Eriasteisesti yrittäjyyttä urana harkitseville ja aikoville tarjotaan pedagogisten menetelmien ja oman tutkinto-ohjelman tarjonnan lisäksi koulutusalarajat ylittävää opetusta kuten esimerkiksi Ideasta kohti liiketoimintaa 2 – 10 op ja monialainen erikoistoteutus opintojaksosta Yritystoiminta ja yrittäjyys 3 op.

SeAMKissa toimii myös aktiivinen Y-Zone Business HUB, jonka puitteissa omaa yritystoimintaa suunnitteleva opiskelija voi tutkinnon suorittamisen aikana kehittää yritysideaansa sekä osaamistaan tulevana yrittäjänä. Y-Zonen Business HUBiin voivat hakeutua opiskelijat kaikista SeAMKin tutkinto-ohjelmista.

Yrittäjyyteen liittyviä tietoja, taitoja ja asenteita seurataan SeAMKissa Entre Intentio -mittarilla. Mittarilla avulla mitataan opiskelijoiden yrittäjyyskiinnostuksen, -harkinnan, -aikomusten ja osaamisen kehittymistä opintojen alusta valmistumiseen saakka. Y-Zone kokoaa kaikki yrittäjyyteen liittyvät opinnot ja ohjelmat alleen. Löydät meidät yzone.seamk.fi ja fyysisesti Frami F:n 1 kerroksesta, tila 143.

Y-Zone Business Hub yhteyshenkilöt yksiköissä ja toimipisteissä

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri: Margit Mannila, Y-Zone Business Hub-päällikkö
SeAMK Elintarvike ja maatalous: Ilkka Latomäki
SeAMK Tekniikka: Heikki Heiskanen
SeAMK Sosiaali- ja terveysala: Piia Haapala

SeAMK Osuuskunta

Syksyllä 2020 SeAMKiin perustettiin oppilaitososuuskunta yrittäjähenkisille tutkinto-opiskelijoille ja henkilökunnalle.

SeAMK Osuuskunnassa tutkinto-ohjelmien opiskelijoilla ja henkilökunnalla on mahdollisuus päästä kokeilemaan yrittäjyyttä kevyesti, osuuskunnan Y-tunnuksen alaisuudessa ja kehittää yritysideaansa yhdessä luovan ja innostavan osuuskuntaporukan kanssa. Opiskelija voi olla SeAMK Osuuskunnan jäsen opintojensa ajan.

Osuuskuntalaisella on mahdollisuus  laskuttaa osaamisensa ja myymänsä tuotteet osuuskunnan kautta. Osuuskunnassa oppii yrittäjyyden hallintoa ja hallitustyöskentelyä. Opiskelijalla on mahdollisuus kerryttää myös opintopisteitä ja osuuskunnassa tehdystä työstä saa lisäksi työtodistuksen. SeAMK Osuuskunnan kotipesänä toimii Frami F:ssä sijaitseva Y-Zone.

Lisätiedot: Elina Ojala, puhelin +358408300376