Koulutustarjonta | Opinto-opas

Koulutustarjonta

Koulutusalat

SeAMK on monialainen korkeakoulu, joka tarjoaa opintoja seuraavilla OKM:n luokituksen mukaisilla koulutusaloilla:  

  • Taiteet ja kulttuurialat
  • Yhteiskunnalliset alat
  • Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
  • Tekniikan alat
  • Maa- ja metsätalousalat
  • Terveys- ja hyvinvointialat
  • Palvelualat

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Ammattikorkeakoulututkinnot ovat ammattikorkeakoulun perustutkintoja. Opintojen laajuus on tutkinto-ohjelmasta riippuen 210-240 opintopistettä ja tutkintolaajuuden mukainen tavoitteellinen suoritusaika 3,5 – 4 vuotta. Opintojen suorittaminen tavoitteellisessa ajassa edellyttää päätoimista opiskelua.

Opintojen keskeisimpinä tavoitteina ovat ammatillinen kehittyminen ja asiantuntijuuteen kasvaminen. Työelämän osaamisvaatimukset muodostavat opetussuunnitelmien perustan muodostavat työelämän osaamisvaatimukset. Teoriaopintoja tukeekin vahva yhteys käytännön työelämään mm. ohjatussa harjoittelussa, työelämälle tehtävissä kehittämistehtävissä, projekteissa ja opinnäytetöissä.

Ammattikorkeakouluopinnot antavat valmiudet asiantuntijatason tehtäviin, joissa tarvitaan oman alan tietojen ja taitojen lisäksi suunnittelu- ja arviointitaitoja, päätöksentekokykyä, luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Näitä ominaisuuksia voi harjaannuttaa jo opiskelun aikana ammattikorkeakouluopinnoille tyypillisissä opiskelutilanteissa: luento- ja harjoitustunneilla, tiimi- ja ryhmätöissä sekä työelämäkontakteissa harjoitteluiden aikana. Oppiminen tapahtuu vaihtelevin menetelmin ja vaihtelevissa ympäristöissä kuten luokkamuotoisissa oppimisympäristöissä, itsenäisesti opiskellen tai virtuaaliopinnoissa. Halutessaan opiskelija voi myös lähteä opiskelemaan tai harjoittelemaan ulkomaille tai suorittaa osan opinnoistaan monialaisessa ryhmässä työstäen aitojen työelämän toimeksiantoja projekteissa.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on korkeakoulututkinto, jonka tavoitteena on opiskelun ja työelämän kehittämisen yhdistäminen. Käytännönläheinen ja työelämälähtöinen koulutus syventää osallistujan ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta. Tutkinto antaa valmiudet toimia oman alan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä luo uusia mahdollisuuksia uralla etenemiseen. Tutkinto tuottaa ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan kelpoisuuden.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen laajuus on 60-90 opintopistettä alasta riippuen ja tutkinto-ohjelmakohtaiset tavoitteet määritellään tarkemmin opetussuunnitelmissa.

Lisätietoa ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista SeAMKin Ylemmät AMK-tutkinnot -sivulta.

Erikoistumiskoulutus

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja vähintään 30 opintopisteen laajuisia ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia.

Erikoistumiskoulutusten tavoitteena on, että opiskelija koulutustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän syvällisen erityisosaamisen tai monialaisen kokonaisuuden hallinnan. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija osaa arvioida ja kehittää erityisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin sekä kykenee toimimaan yhteisöissä ja verkostoissa oman erityisalansa asiantuntijana. Ammattikorkeakoulun hallitus päättää erikoistumiskoulutuksen vuosittaisesta tarjonnasta.

Avoin ammattikorkeakouluopetus

Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen opinnot ovat kaikille tarjolla olevia, tutkintoon johtavien tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien mukaisia opintojaksoja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Opetus tapahtuu useimmiten tutkinto-opiskelijoiden opetusryhmien vapailla avoin AMK -opiskelijapaikoilla. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi tutkintoon johtavissa opinnoissa samoilla perusteilla kuin muutkin opintosuoritukset. Laajempia kokonaisuuksia (ns. polkuopintoja) tekeville laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla voi tietyin edellytyksin hakeutua tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Lisätietoja SeAMKin avoin AMK koulutustarjonnasta ja toiminnan käytänteistä löytyy SeAMKin Avoin AMK-sivulta.

Täydennyskoulutus

Seinäjoen ammattikorkeakoulun täydennyskoulutus on joustava ja monipuolinen aikuiskoulutustoiminnan palvelumuoto, joka toteutetaan yhteistyössä koulutuksen tilaajien ja mahdollisten rahoittajien kanssa. Palvelutoiminta on kestoltaan yleensä muuta aikuiskoulutustoimintaa lyhyempää ja projektiluonteista.

Lisätietoja täydennyskoulutuksesta ja koulutustarjonnasta löytyy SeAMKin Täydennyskoulutus -sivulta.