ECTS ja Diploma Supplement | Opinto-opas

ECTS ja Diploma Supplement

ECTS-järjestelmä

ECTS-järjestelmän (European Credit Transfer and Accumulation System) tarkoituksena on tehdä korkeakouluopiskelusta läpinäkyvämpää Euroopassa ja helpottaa eri maissa suoritettujen opintojen tunnustamista ja hyväksilukua. Järjestelmä helpottaa opintosuoritusten siirtämistä korkeakoulujen välillä, opiskelijaliikkuvuutta ja yhteisten tutkintojen luomista.

ECTS on Euroopassa laajasti käytetty opiskelijakeskeinen opintosuoritusten ja arvosanojen kertymis- ja siirtojärjestelmä. Se perustuu opiskelijan suorittamaan työmäärään eli opintojen kuormittavuuteen suhteessa saavutettaviin tavoitteisiin. Tavoitteet ilmaistaan osaamistavoitteina ja kompetensseina.
Lisätietoja ECTS-järjestelmästä (englanniksi): ECTS Users’ Guide -julkaisussa.

Opintojen mitoitus

Opinnot mitoitetaan opintopisteiden avulla. Opintopiste määritellään niin, että yhden lukuvuoden päätoiminen opiskelu vastaa 60 opintopistettä. Tuohon työmäärään sisältyy kaikki opiskelijan tekemä työ kuten luennot, seminaarit, itsenäinen työskentely, projektit, tentteihin valmistautuminen jne. Yhden opintopisteen vaatima panostus on keskimäärin noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa noudatetaan muiden ammattikorkeakoulujen tavoin suomalaista arviointiasteikkoa:
5 = kiitettävä
4 ja 3 = hyvä
2 ja 1 = tyydyttävä
H = hyväksytty
S = suoritettu

Ulkomaisten arviointiasteikkojen mukaiset arvosanat muunnetaan suomalaisen arviointiasteikkoon ECTS Users’ Guide -periaatteiden mukaisesti.

Opinto-opas

Seinäjoen ammattikorkeakoulu julkaisee lukuvuosittain sähköisen opinto-oppaan (Course Catalogue / Study Guide), jossa tutkinto-ohjelmat, opintokokonaisuudet ja opintojaksot kuvataan ECTS Users’ Guide -ohjeistuksen mukaisesti. Oppaassa on myös korkeakoulua ja opintoja koskevaa yleisinformaatiota.

ECTS ja opiskelijaliikkuvuus

Ulkomaiseen yhteistyökorkeakouluun opiskelujaksolle aikova opiskelija hakee opintoihin tutkinto-ohjelmansa ja SeAMKin Kansainvälisen opetuksen palveluiden tiimiltä saamiensa ohjeiden mukaisesti. Ulkomaan opiskelu- tai harjoittelujaksolle hyväksytty opiskelija täyttää ennen lähtöään opiskelun tai harjoittelun oppimissopimuksen (Learning Agreement for Studies tai Learning Agreement for Traineeships) sekä tarvittaessa erillisen työharjoittelusopimuksen. Opinnoistaan opiskelija sopii  tutkinto-ohjelman vastuuhenkilön ja Kansainvälisen opetuksen palveluiden koordinaattorin kanssa. Learning Agreement for Studies / for Traineeships lähetetään vastaanottavaan korkeakouluun / organisaatioon, joka vahvistaa allekirjoituksillaan suunnitelman. Oppimissopimusta voidaan tarvittaessa muuttaa esimerkiksi opintojaksotarjonnan muutosten johdosta, jolloin muutoslomakkeen vahvistavat allekirjoituksellaan sekä opiskelija että lähettävän ja vastaanottavan korkeakoulun edustajat.

Ulkomaisesta korkeakoulusta saatu Letter of Confirmation tai harjoittelupaikasta saatu harjoittelutodistus (Traineeship Certificate) tai Learning Agreement After the Mobility -lomake toimivat virallisina todistuksina ulkomaanjakson toteutuneesta kestosta. Em. dokumenteista tulee käydä ilmi ulkomaanjakson alkamis- ja päättymispäivämäärät. Opintosuoritusotteesta (Transcript of Records) tulee näkyä suoritetut opintojaksot, arvosanat sekä ansaitut opintopisteet vastaanottavan korkeakoulun ja eurooppalaisten korkeakoulujen osalta myös ECTS-järjestelmän mukaisesti. Opiskelija toimittaa opintosuoritusotteen sen saatuaan Kansainvälisen opetuksen palveluiden koordinaattorille, joka toimittaa sen koulutuspäällikölle opintojen hyväksilukemista varten. Suoritukset kirjataan SeAMKin opintorekisteriin ECTS-järjestelmän mukaisia vastaavuuksia noudattaen.

Korkeakoulut ovat sopineet kahdenvälisessä sopimuksessaan saapuvilta opiskelijoilta vaadittavasta kielitaidon tasosta pääasiallisessa opiskelu- ja/tai työkielessä. Mikäli kielitaito vaatii parantamista, voi opiskelija osallistua joko lähettävän tai vastaanottavan korkeakoulun kielikurssille tai hyödyntää Erasmus+-ohjelman online-kielivalmennuskursseja (OLS).

Tarkempia tietoja ECTS-järjestelmästä ja siihen liittyvistä lomakkeista on saatavilla SeAMK Kansainvälisen opetuksen palveluiden tiimiltä.

Diploma Supplement

Tutkintotodistuksen liite (Diploma Supplement) on korkea-asteen koulutuksesta annettavaan tutkintotodistukseen liitettävä, kansainväliseen käyttöön tarkoitettu asiakirja. Tutkintotodistuksen liitteessä kuvataan korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön tietoja ja taitoja. Siinä esitetään lisätietoja varsinaisesta tutkintorakenteesta, jotta todistus on helpompi ymmärtää kansainvälisesti. Se sisältää myös kuvauksen Suomen
koulutusjärjestelmästä. Seinäjoen ammattikorkeakoulu antaa englanninkielisen tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin ja siihen kuuluvan englanninkielisen opintosuoritusotteen (Transcript of Records) automaattisesti ja maksutta kaikille tutkinnon suorittaneille.