Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Ammattikorkeakoulututkintoa suorittavan opiskelijan tulee lukuvuosittain ilmoittautua opiskelijaksi ammattikorkeakoulun määräämänä aikana Pepissä. Vain läsnä olevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus opiskella ja saada suoritusmerkintöjä rekisteriin.

Opintonsa aloittavan uuden opiskelijan on ilmoittauduttava opiskelijaksi samanaikaisesti kun ottaa vastaan tarjotun opiskelupaikan. Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodeksi.

1.8.2015 tai sen jälkeen opintonsa aloittava opiskelija voi ilmoittautua opiskelupaikan vastaanotettuaan poissaolevaksi mikäli hän ensimmäisenä lukuvuonna

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloitta maan opintojaan.

Opiskelijalla, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan 1.8.2015 tai sen jälkeen, on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi ilman erillistä syytä yhdeksi lukuvuodeksi (=kaksi lukukautta) ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Tätä aikaa ei lasketa opintojen suorittamisaikaan. Lisäksi poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja, eikä se kuluta opintojen suorittamisaikaa (läsnäolokausia) eikä poissaolokausia.

Tarkemmin poissaolevaksi ilmoittautumisesta ja opintojen suorittamiseen kuuluvan ajan laskemisesta ohjeistetaan SeAMKin sisäisillä opiskeluoikeutta koskevilla ohjeilla, jotka vahvistaa ammattikorkeakoulun rehtori. Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi harjoittaa opintojaan eikä hänellä ole oikeutta opintotukeen.

Opiskelupaikan vastaanottaneen mutta opintojensa aloittamista poissaoloilmoituksella siirtäneen opiskelijan on ilmoittauduttava opiskelijaksi seuraavana vuonna samassa aikataulussa kuin jatkavien opiskelijoiden.

Lisätietoja ilmoittautumisesta, opiskeluoikeudesta ja poissaolokäytänteistä SeAMKin intrassa tai tiedustelemalla osoitteesta opiskelijuoikeus@seamk.fi.