Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Ammattikorkeakoulututkintoa suorittavan opiskelijan tulee lukuvuosittain ilmoittautua opiskelijaksi ammattikorkeakoulun määräämänä aikana. Ilmoittautuminen tehdään joko opetushallintojärjestelmän opiskelijaliittymän WinhaWillen kautta tai kirjallisesti. Vain läsnä olevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus opiskella ja saada suoritusmerkintöjä rekisteriin.

Opintonsa aloittavan uuden opiskelijan on ilmoittauduttava opiskelijaksi samanaikaisesti kun hän ilmoittaa vastaanottavansa tarjotun opiskelupaikan. Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodeksi.

Ennen 1.8.2015 opintonsa aloittanut opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi enintään kahden lukuvuoden ajaksi. Tätä poissaoloaikaa ei lasketa opintojen enimmäisaikaan.

1.8.2015 tai sen jälkeen opintonsa aloittava opiskelija voi ilmoittautua opiskelupaikan vastaanotettuaan poissaolevaksi mikäli hän ensimmäisenä lukuvuonna

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloitta maan opintojaan.

Tarkemmin poissaolevaksi ilmoittautumisesta ja opintojen suorittamiseen kuuluvan ajan laskemisesta ohjeistetaan SeAMKin sisäisillä ohjeilla, jotka vahvistaa ammattikorkeakoulun rehtori. Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi harjoittaa opintojaan eikä hänellä ole oikeutta opintotukeen.

Opiskelupaikan vastaanottaneen mutta opintojensa aloittamista poissaoloilmoituksella siirtäneen opiskelijan on ilmoittauduttava opiskelijaksi seuraavana vuonna samassa aikataulussa kuin jatkavien opiskelijoiden.

Lisätietoja ilmoittautumisesta, opiskeluoikeudesta ja poissaolokäytänteistä SeAMKin intrassa tai tiedustelemalla osoitteesta opiskelijapalvelut@seamk.fi.