Korkeakoulun toimintaa ohjaavat säädökset

Ammattikorkeakoulun toiminta perustuu ammattikorkeakoulua koskevaan lainsäädäntöön, opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksiin ja määräyksiin, Opetushallituksen ohjeisiin, ammattikorkeakoulun omiin sisäisiin sääntöihin, sekä ammattikorkeakoulujen välisiin yhteisiin sopimuksiin. Lakeihin, asetuksiin ja niihin tulleisiin muutoksiin voi tutustua Finlexin sivuilla.  Seinäjoen ammattikorkeakoulun johtosääntö, toimintasääntö ja tutkintosääntö ovat nähtävillä SeAMKin intranetissä.